ประเภทย่อย
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก