ประเภทย่อย
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก