-

 • อบรมอีเลิร์นนิ่งสำหรับอาจารย์

  เกี่ยวกับรายวิชา

  การเรียนรู้การดำเนินการจัดทำ E-learning มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การเข้าใช้งาน การสมัครเข้าเรียน สำหรับนักศึกษา การเพิ่มกิจกรรม การเพิ่มแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับอาจารย์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนและอาจารย์ทักษะการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้
  Self enrolment: อบรมอีเลิร์นนิ่งสำหรับอาจารย์ - ศาสตรา มุลวิไลGuest access: อบรมอีเลิร์นนิ่งสำหรับอาจารย์ - ศาสตรา มุลวิไล
 • การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เกี่ยวกับรายวิชา

  การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้
  Self enrolment: การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ศาสตรา มุลวิไลGuest access: การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ศาสตรา มุลวิไล