ประเภทย่อย
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ