ประเภทย่อย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ