รูปภาพของศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
โดย ศาสตรา มุลวิไล - Tuesday, 25 June 2013, 10:32AM
 

      งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ รศ.สุพิชญ์พงศ์  ภูหวล เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมบรรยายกาศโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)