รูปภาพของศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) รุ่นที่ 3
โดย ศาสตรา มุลวิไล - Monday, 23 March 2015, 1:24PM
 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) ราชมงคลกาฬสินธุ์" ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายบรรจง จงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายศาสตรา มุลวิไล หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 ท่าน และมีวิทยากร นายศาสตรา มุลวิไล บรรยายเรื่อง หลักการผลิตสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) การอบรมนี้เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน ของอาจารย์ และนักศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ และติดต่อสื่อสารกันได้ทุกช่วงเวลา และเน้นการใช้งานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถชมภาพบรรยายกาศทั้งหมดได้ที่  คลิกชมภาพกิจกรรม