ทีมพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์(E-Learning)

นายศาสตรา มุลวิไล<br>หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา <br>
E-mail : sattra.mo@ksu.ac.th
Tel : 095-7891594<br>
Facebook.com/sattra.moolvilai นางสาวศตพร ทักษิมา<br>
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายพิชิตชัย บุญแสน<br>
นักวิชาการศึกษา